мэдээ

Одоогийн байдлаар тус компани II үе шатны эмнэлзүйн судалгаа, Albenatide тарилгын III үе шатны клиник туршилтын бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Албенатидын тарилгын эмнэлзүйн урьдчилсан дүн, эмнэлзүйн туршилтын зөвшөөрлийн шаардлагыг тус компанийн бодит байдалтай хослуулан тус компани нь III үе шатны клиник туршилтыг эхлүүлэх нөхцөлтэй болсон гэж үзэж, III үе шатыг эмнэлзүйн туршилтыг эхлүүлэхээр шийдсэн гэж үзэж байна. Байна.
Albenatide бол II хэлбэрийн чихрийн шижин эмчлэхэд зориулагдсан 1.1 ангиллын эм юм. Энэ нь долоо хоногт нэг удаа тарьж болох GLP-1 рецепторын агонист бэлдмэл бөгөөд өвчтөний эмийг дагаж мөрдөх чадварыг эрс сайжруулдаг.
dgfshgdf (6)
Тус компани Жилин их сургуулийн нэгдүгээр эмнэлэгт Албенатидын тарилгын I үе шат, Пекин их сургуулийн ардын эмнэлгийг оролцуулаад 28 эмнэлэгт Албенатидын тарилгын II үе шатыг хийсэн. Албенатидын тарилгын II үе шатны клиник туршилтыг 2019 оны 6-р сарын 7-нд хийж дууссаны дараа компани дараачийн статистик дүн шинжилгээ хийж, холбогдох судалгааны мэдээллийг цуглуулав. Өнөөг хүртэл тус компани Albenatide-ийн тарилгатай холбоотой II үе шатны клиник судалгааг хийж байна. Albenatide-ийн тарилгын II үе шатны клиник туршилтын үр дүн II үе шатны эмнэлзүйн туршилтын гол цэгт хүрсэн болохыг харуулав.
dgfshgdf (8)


Захиалгын цаг: 7-р сарын 01-2020-ны хооронд