Үйлдвэрлэлийн иж бүрэн сүлжээ

Үйлдвэрлэлийн иж бүрэн сүлжээ

1. Хятад ханган нийлүүлэгчид
2.EU ханган нийлүүлэгчид
3. 1 & 2-ээс холимог мөөгөнцөр нь бүгд CSBIO түүхий эдийн үйлдвэрлэлд зориулагдсан болно

1. Хятад ханган нийлүүлэгчид
2. ЕХ нийлүүлэгчид
3. CSBIO түүхий суурь (2019 оноос)